اینجا روستای طرق فروردین ماه 1394

 

شما هم دعوت هستید به ضیافت بهار در روستای طرق ...!

عکس : محمود کامل طرقی

/ 2 نظر / 25 بازدید
فرشته

تصاویر زیبایی بود ممنونم.

شهر طرقرود

بسم الله النور آن گاه که شیفتگان قلمرو خیال، از دوری بهار ،ازخشت هاي عشق ،پرسان وحيران،ره گرفتند؛نسيم به نسيم،صحرا به صحرا،كوه به كوه،رود به رود،سراغ خانه ي بهار عشق ،ديار متروك،دوستي با صفاي ۴كوكب(ع) وشبنم هاي نشسته برگلبرگ هاي بنفش را گرفتند؛دلدادگان قريب از شهر وديارغر يب ،از آشنايان دل كندند،راهي شدند؛رفتند ورفتند،ازبيابانهاي ساده وزلال گذشتند،به ساحل ونگین كوير رسيدند،آن دوردور ها،كمركش كركس كوه زيباي لاجوردي را با آسمان آبي اش ديدند؛سر از پا نشناختند،شتابان به سويش دويدند... آري اينجا بهار پيداست،بوي وطن ،خشت هاي خيس ،چنار چرخان،سرو صبرين،كشتي به گِل نشسته برصخره دشت،دردل سرد کوهستان،به یاد در ویاس کبود،خنجر در حنجر...سينه هاگرفته ،بغض درگلو،اشك بر رو،با یاد نخل ها بر فراز دستها ، به ياد دستهائي از جنس حرير ونسيم كه مادر بر سر ورخ فرزند مي كشيد؛ آري اينجاهميشه بهار است،حتي ،تابستان ،پائيز وزمستانش ؛چون خشت های عشق(ارگ طرق)همواره برپاست،نهرها جاري وبند مواج است ،اگرچه سَروش سهی نیست.اما خانه ی بهار است؛ آري اين ديار،سرچشمه رودهاي آرام،قلمرو خيال...اينجا طرقرود است.