مناطق باغی- زراعی و نهرهای روستای طرق

علاوه بر محلات مسکونی روستای طرق دارای چنین منطقه و مکان زراعی می باشد که هریک از آنها در موقعیت خاصی نسبت به مقر روستا واقع شده است و نام گذاری آن نیز بی دلیل و حکمت نیست و بطور کلی این نامگذاری در ارتباط با نهرهای آب می باشد که از در گوشه و کنار روستا و برای آبیاری باغات و مزارع به دست اهالی درست شده اند.البته منشا آب تمامی این نهرها یکی بوده و همه این نهرها در اصطلاح محلی از آب کال تغذیه می شوند و تنها تفاوت آنها در موقعیت انشعاب آنها از کال می باشد .لازم به توضیح است که کال اشاره به همان رودخانه معروف ششطراز بوده که سرچشمه آن از شهر ریوش با سرشاخه هایی همچون نابای ،عمارات و شنگی بوده و در طول مسیر از چشمه هایی نیز تغذیه می شود.

مهمترین این مناطق  و نهرها عبارتند از :

1 - سورخبار : که در واقع اولین نهر از طرق محسوب می شود که از سمت راست کال منشعب شده و باغات و مزارعی که از آن مشروب می شود به سورخبار مشهور است.ا

2 - بورغنی : دومین منطقه و دومین نهری می باشد که از سمت چپ کال گرفته شده و به موازات نهر سورخبار هم جهت با کال می باشد.

3 - پی حصار یا پحصار از دیگر مناطق زراعی و سومین نهر در روستای طرق می باشد که به منطقه مسکونی روستا نزدیک تر بوده و در واقع بخشی از مسیر این نهر از داخل روستا عبور می کند.

4 - میان ده و یا در اصطلاح محلی موده نیز در پایین تر از نهر پحصار و با فاصله نسبتا کمی از آن برای آبیاری باغات و مزارعی از روستا ایجاد شده است که به همین نام یعنی موده مشهور می باشد.

5 - خرراه پنجمین نهری است که اصطلاحا از محلی به نام کمر (کوه) قصاب و منتهی الیه منازل مسکونی جنوب روستا به سمت راست کال جاری بوده و کار آبیاری مزارع و باغات این قسمت را برعهده دارد.

6 - قرچه یا قراچه آخرین و به نوعی پایین ترین نهری است که در روستای طرق از رودخانه ششطراز گرفته شده و از آن در آبیاری باغات و مزارع دشت ده استفده می شود.

7 - پی گدار یا همان پیکمر یکی از مهمترین مناطق زراعی روستای طرق محسوب شده که با فاصله دو سه کیلومتری در شمال روستا واقع شده و در سال های اخیر با حفر  با هفت حلقه چاه عمیق نقش بسیار زیادی در تولید محصولات زراعی و باغی و در نتیجه امرار معاش اهالی روستا دارد.در این  مکان علاوه برکشت انواع محصول زراعی همچون گندم ،جو ،یونجه و زعفران در سال های اخیر باغداری نیز رایج شده که بیشتر شامل باغات آلو،بادام ،سیب و غیره می باشد.ضمن اینکه یک منطقه بسیار مهم برای پرورش و چرای گوسفندان دامداران محسوب می شود.لازم به توضیح است که علاوه بر طرق اهالی شهر ریوش و روستاهایی همچون علی آباد،تولاو بطور پراکنده از دیگر روستاهای کوهسرخ در اینجا مالکیت دارند و تعداد چاه های کشاورزی حفرشده به حدود بیست حلقه می رسد. در عکس زیر نمایی از پیکمر را از روی کوه آریا نشان می دهد.

 

/ 0 نظر / 20 بازدید