شعر در وصف طرق با عنوان جغرافیای روستای طرق

مناظر بس در اینجا دلربا هست

                                           برای اهل دل اینجا صفا هست

نقاط دیدنی اما به روستا

                                         فراوان است هم اینجا و آنجا

بهیستو هست و کَلتیسمو و سردر

                                         چوَستی و لب کال است محشر

نسیم آب کالش روحبخش است

                                        که از آن منشعب شش نهر و بخش است

از آن شش نهر باغات است سیراب

                                       به هر یک قاعده هم نظم و میراب

زبالا سورخبار و بورغنی هست

                                          مسیر هر یکی بس دیدنی است

دگر هست پحصار از جمله نهرها

                                          که بخشی از مسیرش هست به روستا

زپایین قرچه و خرراه و موده

                                         که جمله برکتند و خیر و سودده

زهر یک زین محل ها حاصل و بار

                                        پس از یکسال رنج و کوشش و کار

چو زردآلو و هم آلو و بادام

                                       و نیز گردو و سیب و یونجه دام

ز گوجه سبز و آلبالو و هم به

                                          کم و بیش هست موجود اندر این ده

مکان دیگر اما پی کمر هست

                                             که دشت است و زروستا دورتر هست

در آنجا نهر نیست چاه عمیق است

                                             حساب چاه و آب چاه دقیق است

از این دشت سهم طرق هفت چاه باشد

                                                        که عمده روزی از این راه باشد

کشاورزی است عمده کار اینجا

                                                         طلای سرخ و گندم زار اینجا

طلای سرخ دانی زعفران است

                                                        حساب ویژه ای بر روی آن است

اخیرا گشته رایج باغداری

                                                       دگر راه معاش است دامداری

کم و بیش یونجه و صیفی و جو هست

                                                         معیّن وقت کشت و هم درو هست

محلاتی بنام و با مسمّا

                                                       حکایت دارد از تاریخ روستا

زتاریخی که البته نهان است

                                                        بر او گردی زاسرار زمان است

دَرِقلعه و ته خندق و سر ارگ

                                                بر این کهنه کتابند چون یکی برگ

وقوع ارگ بر کوه و بلندا

                                                 بسی جای تامل پر زمعنا

به پایین دست قلعه درب قلعه

                                                 نه بی ربط با دفاع است و نه حمله

زخیرات و زته خندق چه گویم

                                                و سرّ نام هر یک از که جویم

حکایت از چه دارد قلعه نو

                                                کدام قلعه قدیم بودست و این نو

زده بالا و از موده چه دانیم

                                               چرا یک دشت دشت ده بنامیم

ضرورت از چه داشته ساخت قلعه

                                               وجود ارگ و حتی درب قلعه

اگر چه خوب و زیبا هست روستا

                                              ولیکن مشکلاتی هست اینجا

یکی کمبود آب و هم زمین است

                                             و بیکاری که نیز ناشی از این است

دگر کمبود امکانات روستا

                                                  جوانان را کند راغب به شهرها

نگفتم وصف او از روی اغراق

                                                  که از احساس و عشق است نی زاغراق

بود امید کامل بهر روستا

                                                  که بهتر باشد از امروز فردا

شعر از :

محمود کامل طرقیتیر ماه1390

/ 0 نظر / 19 بازدید